0

Mijn winkelwagen

Uw winkelwagentje is leeg.

Algemene Voorwaarden

De onderstaande aankoopvoorwaarden zijn van kracht op elke bestelling gemaakt op de site van scootstore.

1.Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten van scootstore zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing,het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Van het in deze verkoopwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door scootstore worden afgeweken,in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken,zoals deze verkoopvoorwaarden,en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van door scootstore worden bedongen,worden evenzeer bedongen ten behoeve van door scootstore ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze verkoopvoorwaarden respecteren de rechten van de consument die voort vloeien uit de wet(of de verkoop overeenkomst).

 

2.Aanbiedingen/Overeenkomsten

Alle aanbiedingen van scootstore zijn vrijblijvend en scootstore behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen,in het bijzonder wanneer dat op grond van(wettelijke)voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door scootstore.

Scootstore is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden,tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd,deelt scootstore dit mee binnen tien(10)werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Scootstore heeft het recht de aankoop binnen 10 werkdagen te annuleren,de klant zal in dit geval het eventueel overgemaakte bedrag op zijn of haar rekening retour ontvangen.

Scootstore zal alleen bestellingen met een geldig afleveradres accepteren.
 
Voor alle prijzen vermeld op onze website geldt onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

 

3.Bezorging

Alle scootstore artikelen worden doorgaans geleverd binnen 10 werkdagen na ontvangst van betaling(met uitzondering van de feestdagen).

U krijgt per omgaande een bevestiging van de geplaatste order.

Het kan echter voorkomen dat een scootstore artikel tijdelijk niet in voorraad is.

In dat geval krijgt u zo spoedig mogelijk per email bericht en houdt scootstore uw bestelling aan.

De door scootstore opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schade vergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden,tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

4.Prijzen en Betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's,inclusief btw 21% en exclusief handeling en verzendkosten,eventuele belastingen of andere heffingen,tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Uw scootstore product is voor verzending betaald d.m.v. telebankieren(i-deal).

 

5.Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over indien het product betaald is aan scootstore,het risico ter zake van de producten gaat reeds in op het moment van aflevering.

 

6.Eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door scootstore geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren

Scootstore garandeert niet dat de aan u geleverde producten inbreuk maken op enige(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

7. herroepingsrecht

De klant heeft het recht om zijn bestelling te herroepen zonder een reden op te geven tijdens de herroepingstermijn en onder de hieronder beschreven voorwaarden.

Deze termijn begint op de dag dat de klant de bestelling in ontvangst neemt en verloopt 14 dagen later.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Scootstore op de hoogte brengen van zijn beslissing tot herroeping door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een e-mail gestuurd naar het e-mailadres info@scootstore.nl, met gebruikmaking van de contactgegevens van Scootstore vermeld op de Website en in de bevestigingsmail van de bestelling.

Om de herroepingstermijn te respecteren, moet de klant zijn mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping:

In geval van herroeping zal Scootstore de klant alle van hem ontvangen betalingen terugbetalen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop Scootstore op de hoogte is gebracht van het besluit tot herroeping. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij dit uitdrukkelijk een ander middel is want dan kan Scootstore de terugbetaling uitstellen totdat het de geleverde producten heeft ontvangen of totdat de klant het bewijs van verzending van het betrokken bestelde product heeft geleverd, waarbij de gekozen datum die van de eerste van deze feiten. De klant moet het product terugsturen of retourneren naar het adres van Scootstore zoals aangegeven in de algemene voorwaarden en laten afleveren zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 (veertien) dagen nadat hij zijn besluit tot intrekking kenbaar heeft gemaakt. Opgemerkt dient te worden dat de retourkosten verbonden aan deze retourzending als gevolg van het uitoefenen van het herroepingsrecht voor rekening van de klant zelf zijn.

Als de klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht met betrekking tot een voertuig, dient te worden opgemerkt dat vanwege zijn aard een voertuig normaal gesproken niet per post kan worden teruggestuurd en dat de kosten voor het retourneren van een voertuig kunnen variëren afhankelijk van het volume en het gewicht van het betreffende model.

In elk geval mag elk geretourneerd product op geen enkele manier beschadigd, verslechterd, vervuild of gewijzigd zijn. Anders zal de klant aan Scootstore de kosten van reparatie en, indien van toepassing, met betrekking tot de waardevermindering van het product moeten vergoeden.

De klant is verantwoordelijk voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg zijn van andere handelingen dan die nodig zijn om de kenmerken en de juiste werking van deze producten te controleren.

Bijgevolg, meer in het bijzonder met betrekking tot voertuigen die op de website worden verkocht:

In het geval dat de klant een voertuig terugbrengt met een vermeerderde kilometerstand van meer dan 20 km bovenop de kilometerstand waarmee de klant het voertuig heeft ontvangen, moet de klant aan Scootstore een bedrag betalen dat gelijk is aan de waardevermindering van het voertuig veroorzaakt door het overschrijden van de vermeerdering van 20 km;

In het geval dat het voertuig door de klant met enige schade wordt teruggebracht, moet de klant de kosten van reparatie van het voertuig vergoeden.

 

8. Product aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomsten beantwoorden.
Na ondertekening van de aflevering factuur kan er geen aanspraak meer worden gemaakt over elke vorm van schade die u in een later stadium tegenkomt.

 

9. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminken, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolgen van het gebruik van internet of enige andere middelen van communicatie in het verkeer tussen u en scootstore, dan wel tussen scootstore en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en scootstore, is scootstore niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door scootstore. De communicatie tussen scootstore en de klant zal voornamelijk via e-mail en telefoon plaatsvinden.

 

10. Persoonsgegevens

Scootstore respecteert en beschermd u privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld.

Scootstore verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden.

 

11. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft scootstore in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat scootstore gehouden is tot enige schade vergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maarstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht word verstaan iedere tekortkoming welke niet aan scootstore kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

12. Verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

Scootstore kan niet waarborgen dat de site van scootstore ononderbroken of foutloos zal functioneren.

 

13.Toepasselijk recht en bevoegde rechten

Op alle rechten,verplichtingen,aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten waarop deze verkoopvoorwaarden,is uitsluitend Nederlands recht en in bepaalde gevallen het Europees recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

14.Garantie

Onder de garantie valt het motorisch en electronisch gedeelte van de scooter.

Uitgesloten van garantie zijn banden,accu's,kapwerk, beplating en lampjes,bij ontvangst van uw product controleert u de goederen en tekent hiervoor.

Na ontvangst van de goederen kan scootstore niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades en/of gebreken.

U dient zich te houden aan de onderhoudsbeurten die door scootstore en de toeleverancier zijn voorgeschreven,deze zullen worden genoteerd en worden bijgehouden, mocht u die niet tijdig laten uitvoeren door scootstore of een door het merk erkende dealer dan heeft u geen recht op garantie.

De garantie vervalt als er aan het product door derden zonder officieel dealerschap spullen worden gedemonteerd, of gerepareerd, of zelf wordt gesleuteld of opvoert.

Scootstore is niet verantwoordelijk voor opgevoerde producten en bekeuringen, schades en letselschade.

Bij een probleem aan uw scooter dient u tijdig contact met scootstore op te nemen, zodat dit kundig kan worden verholpen, de te vervangen onderdelen vallen in de garantie, de arbeid die daarmee gepaard gaat is ook garantie, mits er zorgvuldig met de scooter is omgegaan en deze op de juiste momenten het onderhoud heeft gekregen.